siasat alkhswsy

siasat alkhususiat l Trade Original Transport , malik www.tradeoriginaltransport.nl

1) damanat

alkhususia
yueadu daman khususiat zuwwar www.tradeoriginaltransport.nl muhimat muhimat balnsbt lna. lhdha alsabab wasafna fi siasat alkhususiat ladayna almaelumat alty najmaeha wakayf nastakhdim hadhih almaelumat.

2) almuafaqa

biastikhdam almaelumat walkhadamat almawjudat ealaa www.tradeoriginaltransport.nl , fa’iinak tuafiq ealaa siasat alkhususiat walishurut alty qumna bi’iidrajiha fiaha.

3) ‘asyila

‘iidha kunt targhab fi tulqi almazid min almaelumat , ‘aw ‘iidha kan ladayk ‘ay ‘asyilat hawl siasat alkhususiat alkhasat b Trade Original Transport waealaa wajh altahdid www.tradeoriginaltransport.nl , yumkinuk alaitisal bina ean tariq albarid al’iiliktruni. eunwan baridina al’iiliktruni hu info@tradeoriginaltransport.nl.

4) muraqabat suluk alzzayir
yustakhdam

www.tradeoriginaltransport.nl taqniat mukhtalifat ltatbe min yazur almawqie , wakayf ytsrf hdha alzzayir ealaa almawqie wa’ay alsafahat alty tatim ziartiha. hadhih tariqat shayieat lileamal fi mawaqie alwayb li’anaha tuafir maelumat tusahim fi jawdat tajribat almustakhdam. tatadaman almaelumat alty nusjulha eabr milaffat taerif alairtibat eanawin IP wanawe almutasafih walsafahat alty tamat ziarataha.
nahn nuraqib aydana almakan aldhy yazur fih alzzayirun almawqie li’awal marat wamin alsafhat alty yughadirunaha. nahtafiz bihadhih almaelumat bishakl majhul waghayr mrtbt bimaelumat shakhsiat ‘ukhraa , maelumat ealaa mawaqie alwayb.

5) aistikhdam milaffat taerif alairtibat

www.tradeoriginaltransport.nl yadae milaffat taerif alairtibat mae alzawar. naqum bdhlk lijame maelumat hawl alsafahat alty yazuruha almustakhdimun ealaa mawqieina ealaa alwayb , latatbue eadad almarat alty yaeud fiha alzuwwar waliruyat alsafahat alty tuhaqiq ada’an jydana ealaa mawqie alwayb. natatbe aydana almaelumat alty yusharikuha almutasafh.

6) taetil milaffat taerif alairtibat

yumkinuk aikhtiar taetil milaffat taerif alairtibat. yumkinuk alqiam bdhlk biastikhdam ‘iimkaniat mutasfhik. yumkinuk aleuthur ealaa mazid min almaelumat hawl hadhih alkhiarat ealaa mawqie alwayb alkhasi bimuafir almustaerad alkhasi bika.

7) milaffat taerif airtibat altaraf alththalith

min almmkn ‘an tuelan jihat kharijiatan , mithl Google , ealaa mawqieina al’iiliktrunii ‘aw ‘anana nastakhdim khidmatan ‘ukhraa. fi bed alhalat , tadae hadhih al’atraf alththalithat milaffat taerif alairtibat lhdha alghurdu. la ymkn ‘an tata’athar milaffat taerif alairtibat hadhih b www.tradeoriginaltransport.nl.

8) milaf taerif alairtibat Google DART

‘iin aistikhdam Google limilafi taerif alairtibat DART yajeal min almmkn earad al’iielanat ealaa mawqiena. bial’iidafat ‘iilaa dhlk , ytma aistikhdam milafi taerif alairtibat hdha lieard al’iielanat ealaa mawaqie alwayb al’ukhraa. yumkinuk aikhtiar edm aistikhdam milafi taerif alairtibat DART baed alana. yumkinuk alqiam bdhlk ean tariq ziarat almawqie altaali: DART

Chat openen
1
Hoi heb je een vraag?
Hallo,
Waarmee kunnen wij je helpen?